دانلود آهنگ جدید

فوریه 2018 | صفحه 40 از 669 | دانلود آهنگ جدید
موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سی امین روز بهمن ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.